ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Η Εταιρεία SILKENTILE I.K.E. ενημερώνει πάντα ενδιαφερόμενο ότι στις από 14/01/2018 και 02/01/2019 τροποποιήσεις του Καταστατικού της, που αναρτήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν έχει συμπράξει ή συμμετάσχει καθ’οιονδήποτε τρόπο ο Συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Χαράλαμπος Τσόγκας.  Η αναφορά του ονόματος και των στοιχείων του κ. Τσόγκα στις ανωτέρω δύο τροποποιήσεις έγινε εκ παραδρομής και χωρίς καμία πρόθεση της Εταιρείας να θίξει ή να καπηλευτεί το επαγγελματικό κύρος του κ. Τσόγκα, τον οποίο πάντοτε τιμά και εμπιστεύεται ως πολύτιμο συνεργάτη.  Σε κάθε περίπτωση, και προς άρσιν οιασδήποτε αμφισβητήσεως, η SILKENTILE I.K.E. προχώρησε στην ορθή επανάληψη των ανωτέρω δύο τροποποιήσεων του Καταστατικού της και στην εκ νέου ανάρτηση αυτών στη μερίδα της Εταιρείας στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.».